Ngày 1-5 quá trình đấu tranh cách mạng

Thứ ba - 30/04/2013 19:00
Ngày 1-5, ngày đấu tranh của lao động quốc tế, bắt nguồn từ phong trào công nhân của các nước tư bản phương Tây từ năm 1886, không những là một ngày lịch sử, kỷ niệm hàng năm mà còn là một ngày nghỉ ngơi, biểu dương lực lượng của giai cấp công nhân và nhân dân thế giới chống áp bức, bóc lột, đòi cơm áo, tự do và hòa bình. Do đó, ngày 1-5 cũng theo sự tiến triển của cuộc đấu tranh cách mạng toàn thế giới mà ngày một lớn lên.
Sau Đại chiến thế giới lần thứ nhất (diến ra từ tháng 8 năm 1914 đến tháng 11 năm 1918), phong trào công nhân ở các nước tư bản phối hợp với cuộc vận động giải phóng ở các xứ thuộc địa, ngày 1-5 cũng vượt ra khỏi phạm vi đấu tranh của lao động, mà trở nên ngày hội chung của công nhân và các dân tộc nhược tiểu toàn thế giới.
Tại Việt Nam, ngày 1-5 gắn liền với cả một quá trình đấu tranh cách mạng ở trong nước cũng như ở ngoài nước. Tháng 6-1925 Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội được thành lập; từ khoảng năm 1926, giai cấp công nhân Việt Nam dần dần trưởng thành thì ảnh hưởng của ngày 1-5 cũng bắt đầu dội vào những người tiên tiến nhất. Những tài liệu lịch sử 1-5 cùng với những tài liệu về công xã Paris, về Cách mạng tháng Mười và chủ nghĩa cộng sản nhập môn v.v… theo những người làm tàu biển truyền vào trong nước.
Công nhân Việt Nam bước lên trường đấu tranh từ năm 1928-1929 đã nhận thấy mình có cả một giai cấp anh em toàn thế giới đang lớn mạnh, có cả một lịch sử đấu tranh giai cấp oanh liệt mà ngày 1-5 là một biểu hiện cụ thể. Hội nghị đại biểu toàn quốc của Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội chọn ngày 1-5-1929 khai hội ở Hương Cảng đã nói lên nhiều ý nghĩa. Tuy vậy, chỉ tới khi Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng của giai cấp công nhân chính thức ra đời thì ngày 1-5 mới nổi bật lên trong lịch sử đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam.
Ngày 1-5-1930, theo lời hô hào của Đảng Cộng sản Việt Nam, để hưởng ứng cuộc đấu tranh của lao động quốc tế, nhiều cuộc đình công và biểu tình của công nhân và nông dân đã nổ ra từ Nam đến Bắc. Đặc biệt là cuộc đình công của thợ máy Diêm (Bến Thủy) và cuộc tuần hành thị uy của nông dân ở các làng Hạnh Lâm, Cát Ngạn… tại đồn điền Ký Viễn đã mở đầu cho một phong trào rộng lớn, tiến tới thành lập Xô viết Nghệ Tĩnh.
Từ đó, ngày 1-5 đã được ghi vào "lịch công tác" hàng năm của những tổ chức cách mạng Đông Dương. Đến ngày 1-5, hay trước sau ngày đó, những truyền đơn cờ đỏ vẽ hình búa liềm hiện ra ở các xí nghiệp, đồn điền, đường phố… cùng với những sách báo bí mật in bằng thạch nói chuyện lịch sử ngày 1-5. Đặc biệt là những nhà tù tập trung chính trị phạm, mặc dù hoàn cảnh khó khăn, kỷ niệm 1-5 vẫn được biểu hiện một cách tài tình trước mắt quân thù, hòa hợp với những cuộc đấu tranh rầm rộ ngoài đường phố. Hàng năm, đến ngày 1-5, hay trước sau ngày ấy, bọn thống trị Pháp và phong kiến Nam triều huy động mật thám, cảnh sát để khám nhà, bắt người, và đề phòng những cuộc đình công, biểu tình có thể nổ ra. Nếu ngày 1-5 đã trở thành ngày nhắc lại truyền thống anh dũng và biểu dương lực lượng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động thì cũng là ngày mà bọn thống trị nơm nớp lo sợ và tự ghi thêm một tội ác trong việc đàn áp dã man.
Tinh thần đấu tranh của ngày 1-5 ngày càng phát triển và củng cố cùng với lực lượng ngày càng lớn mạnh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Cho đến ngày 1-5-1938, trong phong trào Mặt trận Bình dân đang sôi nổi, công nhân và nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, đã công nhiên kỷ niệm ngày 1-5 với cuộc mít tinh của hai vạn rưỡi người tại trường Đấu xảo Hà Nội với sự tham gia của 25 ngành, giới: thợ hoả xa, thợ in, nông dân, phụ nữ, người cao tuổi, nhà văn, nhà báo... và năm nghìn người tại rạp hát Thành Xương (Sài Gòn) với những khẩu hiệu chống phát xít, chống chiến tranh, chống phản động thuộc địa, đòi tự do dân chủ và tự do lập nghiệp đoàn. Cuộc biểu tình diễn ra ở khu Đấu xảo Hà Nội là cuộc mít-tinh lớn nhất trong thời kỳ vận động dân chủ (1936-1939), một cuộc biểu dương sức mạnh đoàn kết của nhân dân lao động do Đảng lãnh đạo. Nó đánh dấu một bước trưởng thành vượt bậc về nghệ thuật tổ chức và lãnh đạo của Đảng ta.

 
Phong trào Mặt trận dân chủ Đông Dương tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5/1938 tại khu Đấu xảo Hà Nội (nay là Cung Văn hóa Hữu Nghị)
 
Cuộc Đại chiến thế giới thứ hai bùng nổ, cách mạng Việt Nam chuyển sang một giai đoạn mới. Hàng năm, ngày 1-5, trên những số báo đặc biệt của Cờ giải phóng, cơ quan của Đảng lãnh đạo; Cứu quốc, cơ quan của Mặt trận dân tộc thống nhất, vẫn nổi bật lên những khẩu hiệu đấu tranh của từng giai đoạn nhất định: đánh Pháp đuổi Nhật; ủng hộ Liên Xô; chống phát xít; chuẩn bị tổng khởi nghĩa v.v… Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập, cách mạng Việt Nam bước sang một giai đoạn mới thì lễ kỷ niệm ngày 1-5 cũng hiện ra một cách đường hoàng dưới chính quyền dân chủ nhân dân, do giai cấp công nhân lãnh đạo. Ngày 1-5 đã được xếp vào một trong những ngày lễ chính thức của Nhà nước. Qua 9 năm kháng chiến, lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động cũng từ các chiến khu trở về thủ đô Hà Nội mến yêu. Ngày 1-5 đã gắn bó với cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng của giai cấp công nhân. Vì vậy, ngày 1-5 có được như ngày nay là kết quả của bao nhiêu xương máu, mồ hôi của những người chiến sĩ, công nhân và nhân dân lao động đã tạo nên.
Ngay sau khi cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 29/4/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 56 quyết định để công nhân lao động cả nước nghỉ hưởng lương ngày Quốc tế Lao động.
Áp phích  do Liên Xô (cũ) in tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày Quốc tế Lao động 1-5 (1889-1989).

 
Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là qua hơn 25 năm đổi mới, cùng với sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, giai cấp công nhân Việt Nam đã có những chuyển biến quan trọng, tăng nhanh về số lượng, đa dạng về cơ cấu, chất lượng được nâng lên, đã hình thành ngày càng đông bộ phận công nhân trí thức; đang tiếp tục phát huy vai trò của mình và có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Nghị quyết 20/NQ-TW, Hội nghị Trung ương 6 (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Đảng ta xác định “Giai cấp công nhân nước ta có sứ mệnh lịch sử to lớn: là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng”.        
Ngày Quốc tế Lao động 1/5 là ngày hội lớn của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Đồng thời, đó cũng là ngày biểu thị tình đoàn kết hữu nghị với giai cấp công nhân với các phong trào Cộng sản, công nhân quốc tế và các dân tộc bị áp bức trên thế giới trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
Đặc biệt đối với nước ta, kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5 ngày càng có ý nghĩa khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm Ngày chiến thắng lịch sử 30/4. Đây là dịp giai cấp công nhân và nhân dân lao động cả nước ôn lại truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây